پروژه: بام سبز لواسان

کارفرما: بخش خصوصی

هدف: اجرای سیستم بام سبز با استفاده از محصولات ژئوسنتتیک

محل: لواسان           

شروع: مرداد ماه 1396             

پایان: شهریور ماه 1396

موضوع فعالیت: مشاوره، طراحی، تأمین و اجرای سیستم بام سبز

ابعاد: 200 مترمربع

محصولات به کار رفته در این پروژه:

    1. لایه محافظ ژئوتکستایل

    2. لایه بخاربند VCL

    3. لایه زهکش

    4. لایه ژئوتکستایل فیلتراسیون

طراحی و اجرای سیستم بام سبز:

    1. اجرای یک لایه ژئوتکستایل

    2. اجرای یک لایه بخاربند VCL

    3. اجرای یک لایه زهکش

    4. اجرای لایه ژئوتکستایل فیلتراسیون

اجرای روف گاردن
TOP