پروژه: تونل نیایش

هدف : زهکشی و آب بندی بخش شرقی تونل نیایش

محصولات : 1. دیسک pvc 120،000عدد PVC Disc 8mm Impertek: Ribbed 2. جعبه تقسیم 40 عدد Renolit : Junction BOX 3. شلنگ تزریق 11mm 700 متر طول : Reinjectable hose 11mm Predinax 11 4. شلنگ تزریق 19mm متر طول Predimax 19: Reinjectable hose 19mm 5. ورق ژئوممبرین PVC با لایه هشدار 30،000 متر مربع RENOLIT: PVC Membrome ALKORPLAN 35041B2-2.00mm-Signal Layer 6. ژئوممبرین شانه تخم مرغی 15،000 متر مربع Interplast :Dimple Sheet - ISO Drain 8mm – DIAGONAL

طول قطاع در بخشهای مختلف : 29 متر و 33 متر

طول سگمنتها : 10متر

مساحت هر سگمنت : 290 متر مربع و 330 متر مربع

کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور :D2 consulting Engineers / پژوهش عمران راهوار

پیمانکار اصلی : موسسه حرا

پیمانکار آب بندی و زهکشی : شرکت مانا صنعت بهین

معرفی پروژه یکی از معضلات اصلی کلان شهر تهران اتلاف وقت و سپری شدن دقایق و بعضاً ساعاتی چند در ترافیک فرسایشی معابر و بزرگراهاست . از اینرو پیدا کردن راه حلی مناسب و مبتنی بر شرایط خاص شهر تهران بویژه عدم وجود فضای کافی جهت احداث معابر جدید با ظرفیت بالای ترافیکی از اهمیت بسزائی برخوردار است . برهمین اساس احداث تونل نیایش با توجه به ویژگیهای خاص آن به عنوان مناسبترین روش برقراری ارتباط مستقیم بزرگراههای صدر و نیایش در دستور کار قرار گرفت . تونل نیایش شامل 2 تونل اصلی شمالی و جنوبی با دهانه 29 متر و 33 متر جمعاً به طول .............. متر و تونلهای دسترسی جمعاً به طول .............. متر میباشد. همانگونه که اشاره شد این تونل بزرگراه طبقاتی صدر را با گذر از محدوده زیرین خیابانهای جردن ،ولی عصر وپارک ملت به بزرگراه نیایش متصل میکند که به همین علت زهکش و آب بندی تونل از الزامات اصلی کاربری مناسب این طرح بود . برهمین اساس طرح زهکشی و آب بندی تونل نیایش با تکیه بر بالاترین استانداردهای بین المللی و با استفاده از مطمئن ترین و کاملترین سیستم آب بندی در دنیا به اجرا درآمد.  

 

TOP