پروژه: ایزولاسیون(پوشش ثانویه)محوطه بیرونی مخازن نفت اسکله نفتی خزر

 

TOP