زهکشی و آب بندی سلول های دفن بهداشتی زباله(Landfill)

احداث محلهای دفن بهداشتی پسماند (Land Fill) با توجه به گسترش قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست و مهمتر از آن جلوگیری از آلودگی آبهای زیر زمینی بواسطه نفوذ شیرابه پسماند و نیز جلوگیری از انتشار گازهای نامطبوع و آلاینده از اهمیت زیادی برخوردار است. این مهم با در نظر گرفتن حساسیت بالای زهکشی و ایزولاسیون بستر و پوشش نهائی با بکارگیری محصولات ژئوسنتتیک بشرح زیر میسر خواهد بود:

  • ترکیب و ترتیب پوشش کف

          الف – خاکبرداری و آماده سازی بستر خاکی بر اساس دستورالعملهای مشاور پروژه یا کارشناس مربوط

          ب- اجرای پوشش عایق بنتونیتی GCL ) ) به عنوان جایگزین بسیار مناسب cm 100خاک رس
         ج- اجرای ورق ژئوممبرین HDPE بر روی GCL
         د- اجرای پوشش محافظ ژئوتکستایل بر روی ورق ژئوممبرین HDPE
         ه- اجرای ژئوکامپوزیت زهکش جهت زهکشی شیرابه پسماند

  • ترکیب و ترتیب پوشش نهائی

         پس از انتقال زباله به داخل لند فیل و نهایتاً تکمیل ظرفیت و حجم لندفیل، پوشش نهائی به ترتیب زیر اجرا خواهد شد :

       الف – اجرای ژئوکامپوزیت زهکشی بر روی لایه خاکریز تسطیح کننده
       ب- اجرای پوشش عایق بنتونیتی GCL
       ج- اجرای ورق ژئوممبرین HDPE/LLDPE
       د- اجرای پوشش محافظ ژئوتکستایل
       ه – اجرای ژئونت بر روی ژئوتکستایل یا یک ژئوکامپوزیت زهکش
       و – خاکریزی و ایجاد فضای سبز
      خاطر نشان می شود با توجه به درجه حساسیت و میزان خطر آلایندگی پسماند، تعداد، نوع و ترکیب لایه ها متغییر خواهد بود .TOP