پروژه: حوضچه تبخیر سایت پتروشیمی کردستان

موضوع: اجرای آب بندی حوضچه تبخیر

طراحی و اجرای سیستم آب بندی گود: 1. اجرای لایه عایق ژئوممبرین HDPE 2. تست خطوط جوش عایق ژئوممبرین 3. اجرای لایه محافظ ژئوتکستایل 4. کنترل کیفیت اجرای سیستم عایق توسط چک لیست های مربوطه

پیمانکار آب بندی: شرکت مانا صنعت بنیان  

دانلود PDF

حوضچه تبخیر سایت پتروشیمی کردستان
حوضچه تبخیر سایت پتروشیمی کردستان
حوضچه تبخیر سایت پتروشیمی کردستان
TOP