پروژه: مجتمع تجاری- اداری نگین افق نیایش

موضوع: اجرای سیستم زهکش گود

محصولات زهکشی:

    1. ژئوتکستایل Mana Tex 500gr/m2

    2. لوله UPVC

    3. گراول

عمق گودبرداری: 40 متر

مساحت کف: 15000 متر مربع

مساحت دیوارها: 25000 متر مربع

روش پایدارسازی: انکراژ و والر

سطح زهکشی: 15000 متر مربع

کارفرما: شرکت نگین افق نیایش

مشاور ژئوتکنیک: شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک گرانطین

پیمانکار اصلی: شرکت نگین افق نیایش

پیمانکار بخش زهکش موقت: شرکت مانا صنعت بنیان   

نگین افق نیایش
TOP