پروژه: مجتمع تجاری- اداری نگین افق نیایش

موضوع: اجرای سیستم زهکش گود

محصولات زهکشی: 1. ژئوتکستایل Mana Tex 500gr/m2 2. لوله UPVC 3. گراول عمق گودبرداری: 40 متر مساحت کف: 15000 متر مربع مساحت دیوارها: 25000 متر مربع روش پایدارسازی: انکراژ و والر سطح زهکشی: 15000 متر مربع کارفرما: شرکت نگین افق نیایش

مشاور ژئوتکنیک: شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک گرانطین

پیمانکار اصلی: شرکت نگین افق نیایش

پیمانکار بخش زهکش موقت: شرکت مانا صنعت بنیان   دانلود PDF

TOP