اجرای سیستم زهکش گود مجتمع تجاری – اداری نگین افق نیایش

پروژه: مجتمع تجاری- اداری نگین افق نیایش
موضوع: اجرای سیستم زهکش گود
محصولات زهکشی:
1. ژئوتکستایل Mana Tex 500gr/m2
2. لوله UPVC
3. گراول
عمق گودبرداری: 40 متر
مساحت کف: 15000 متر مربع
مساحت دیوارها: 25000 متر مربع
روش پایدارسازی: انکراژ و والر

سطح زهکشی: 15000 متر مربع

کارفرما: شرکت نگین افق نیایش
مشاور ژئوتکنیک: شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک گرانطین
پیمانکار اصلی: شرکت نگین افق نیایش
پیمانکار بخش زهکش موقت: شرکت مانا صنعت بنیان

 

دانلود PDF