آغاز عملیات اجرای سیستم عایق بندی پس از تخلیه و انبارش مصالح ژِئوسنتتیک پروژه ریمو رزیدنس

 

 

 

 

سیستم عایق بندی
سیستم عایق بندی
سیستم عایق بندی
سیستم عایق بندی
TOP