محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 18 تا 21 مرداد ماه1394

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه
پانزدهمین نمایشگاه

پانزدهمین نمایشگاه
پانزدهمین نمایشگاه

پانزدهمین نمایشگاه
پانزدهمین نمایشگاه