لایه‌ زهکش ناتراوا

پوشش عایق بنتونیتی

لایه سوزنی ژئوتکستایل

عایق ژئوممبرین