زهکشي زمينهاي ورزشي و فضاهاي سبز

  • زهکشي زمينهاي ورزشي و فضاهاي سبز

عدم نفوذ و جذب بهینه آب بواسطه عدم استفاده از مصالح زهکش مناسب بویژه هنگام بارندگیهای شدید و دراز مدت و در پی آن جمع شدن حجم زیادی از آب بر روی سطح زمینهای ورزشی و فضاهای سبز ، همواره بعنوان یکی از معضلات اصلی پیش روی دست اندرکاران حوزه ورزش مطرح بوده است.

این در حالیست که سیستم پیشنهادی آتلانتیس با اجرای زهکش سه بعدی در سرتاسر سطح، نه تنها از انباشته شدن آب حتی هنگام بارندگیهای شدید جلوگیری میکند بلکه امکان جمع آوری ، ذخیره سازی و استفاده مجدد از آب باران بمنظور آبیاری چمن و فضاهای سبز را نیز فراهم می آورد. تحقق ای امر با استفاده از محصولات CVF شامل شبکه زهکش سه بعدی جهت زهکشی و مدولهای مکعبی جهت هدایت و ذخیره سازی و استفاده مجدد از آب امکان پذیر میباشد

%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c

TOP