زهکشي، هدايت و جمع آوري روانابهاي شهري

 شبکه زهکشي، هدايت و جمع آوري روانابهاي شهري

در خصوص زهکشي، هدايت و جمع آوري روانابهاي شهري میتوان گفت ،شبکه هاي زهکش مسطح و سلولهاي CVF، ميتوانند عملکردهاي متنوعي را در سطح و حاشيه معابر، پياده رو ها وپارکينگها داشته باشند. اين عملکرد شامل زهکشي سطح سواره رو يا شانه راه به سمت کانالها و مخازن و همچنين ايجاد کانالهاي سرپوشيده CVF در طرفين معابر ميباشد. واضح است با سرپوشيده شدن کانالهاي طرفين معابر علاوه بر افزايش ايمني و کاهش آلودگي، عرض مفيد معبر نيز به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد که ميتواند به فضاي سبز (روي کانالهاي زيرسطحي) اختصاص يابد.

TOP