• جايگزيني کانالهاي روباز موجود با کانالهاي سرپوشيده

سيستم کانالهاي آتلانتيس آبراهه هاي دائمي زيرزميني را ايجاد ميکند که کيفيت آب را حفظ کرده و محيط طبيعي و سفره هاي آب زيرزميني را دائما تغذيه ميکند. کانالهاي آتلانتيس به خوبي همساز با طبيعت کار کرده و مشکلات بزرگي را که کانالهاي معمول بتني در شهرها دربردارند مرتفع ميسازد. بنابر سيستم پيشنهادي آتلانتيس کانالهاي روباز انتقال آب (که معمولا بتني هستند) با کانالهاي سرپوشيده که با استفاده از قطعات مدولار در محل ساخته ميشوند، جايگزين ميشوند. بدین ترتیب علاوه بر ذخیره و استفاده بهینه از آبهای سطحی، ضمن بهبود چشم انداز، ارتقای ایمنی و کاهش آلودگی محیطی، عرض مفید معابر نیز افزایش می یابد. نصب کانالهای CVF سرعت چشمگیری در مقایسه با روشهای سنتی داشته و بواسطه سهولت نصب، اجرای آن با بکارگیری نیروهای غیر متخصص امکانپذیر است.

%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c