مديريت آبهاي سطحي و منابع آب

امروزه استفاده بهينه از آب و منابع آبي بعنوان يکي از مهمترين مسايل جهاني مد نظر کارشناسان اين امر قرار گرفته است. با توجه به اين مهم، رويکردها و راهکارهاي متناسب با محوريت توسعه پايدار در زمينه مديريت منابع آب بررسي و مطرح شده است. متدولوژي پیشنهادی شرکت Atlantis نيز با تکيه بر جمع آوري، ذخيره سازي، تغذيه سفره هاي زيرزميني و استفاده مجدد از آب حاصل از بارندگي، بعنوان يکي از پيشرفته ترين و بهينه ترين شيوه ها، طی 25 سال گذشته در بسیاری از کشورها، راهگشاي مشکلات اين عرصه بوده است.

اصول طراحي سيستم پیشنهادی، بر اين واقعيت استوار است که بتوان از روانابهاي حاصل از بارندگي در محل بارش (فرود) براي تغذيه مجدد سفره هاي زيرزميني استفاده کرده (همانگونه که در طبيعت اتفاق ميافتد)، و علاوه بر اين مقداري از آب را نيز براي مصارف عمومي ذخيره نمود. بدين ترتيب هم مشکل مواجه شدن با حجم زيادي از رواناب در فصل بارندگي مرتفع ميشود و هم فشار کمتري به سفره هاي آب زيرزميني وارد خواهد شد.

اين سيستم مبتني بر استفاده از محصولاتي تحت عنوان CVF (Composite Void Former) ميباشد. CVF ها از جنس پلي پروپيلن بازيافت شده (با فرمولاسيون خاص) هستند که بالغ بر 90٪ از سطح مقطع آنها بصورت فضاي باز زهکش با قابليت گذردهي بسيار بالا ميباشد. سلولهاي CVF ورقه اي براي زهکشي سطحي و زير سطحي، و سلولهاي CVF مکعبي براي کانالها و مخازن اکولوژیک ذخيره و نفوذ مورد استفاده قرار میگیرند.

TOP