استخرهای ذخیره آب

احداث استخرهای شنا در کنار حصول اطمینان از آب بندی کامل همواره یکی از دغدغه های مهندسین صنعت ساختمان بوده است. این مهم با توجه به ارزش حفظ و نگهداری آب و جلوگیری از نشت آن بویژه با مد نظر قراردادن بهای آب جهت پرکردن استخرهای شنا و دکوراتیو در کنار مشکلات سازه اي ناشي از نشت آب، از اهمیت دوچندان برخوردار خواهد بود. برهمین اساس شرکت مانا صنعت در این بخش خدمات زیر را ارائه می دهد:

استخر ذخیره آب
استخر ذخیره آب

• زهکشی و ایزولاسیون حوضچه های ذخیره آب شرب، کشاورزی و دریاچه های مصنوعی

حفظ و ذخیره سازی آب با در نظر گرفتن ارزش بالای آن در کمبود منابع و دسترسی سخت به آب شرب از یک سو و از سوی دیگر لزوم تامین آب شیرین جهت آبیاری مزارع کشاورزی، اهمیت احداث حوضچه های نگهداری آب را بشدت افزایش داده است. برهمین اساس جلوگیری از هدر رفتن و نشت آب شرب و کشاورزی با استفاده از مصالح آب بند ژئوسنتتیک بشرح زیر امکان پذیر است:

  •  خاکبرداری محل احداث حوضچه و بدست آوردن تراکم حداقل 85% در کف همراه با ایجاد شیب حداکثر 45 برای دیواره های حوضچه

  • حفر تراشه در محیط حوضچه متناسب با عمق و طول شیب دیواره های حوضچه بفاصله حداقل cm90 از لبه بالائی حوضچه

  •  اجرای یک لایه ژئوتکستایل (متناسب با عمق و دانه بندی خاک بستر) بر روی بستر خاکی آماده شده (جهت محافظت از سوراخ شدگی ورق ژئوممبرین تحت تاثیر فشار سیال) و ادامه آن تا داخل تراشه حفر شده در محیط مخزن

  •  اجرای یک لایه ورق ژئوممبرین ( HDPE متناسب با عمق حوضچه) بر روی ژئوتکستایل و ادامه آن تا داخل تراشه حفر شده در محیط مخزن

  •  خاک ریزی یا بتن ریزی داخل تراشه بمنظور تامین گیرداری ورق ژئوممبرین و لایه سوزنی ژئوتکستایل.

TOP