مرکزنمایشگاه های بین المللی جزیره کیش،28 تا 31 اردیبهشت 1395

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش